+90 224 441 95 33

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile il özel İdareleri’nin yetki sınırları dâhilindeki yerleşim bütününde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir.
 
Yürütülecek olan kentsel dönüşüm projelerinde, kentsel dönüşüm strateji belgesine bağlı kalınması, bu belgenin uygulama esaslarına ve stratejilerine uyulması zorunlu hale gelmiştir. Firmamız, doğru ve uygulanabilir bir strateji belgesinin hazırlanması konusunda gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmektedir.
 
1-Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması
a) Kent Bütünü Analizi
b) Mevcut Dönüşüm Alanlarının Durumu
c) Arz-Talep Dengesinin Tespiti
d) Sosyal ve Ekonomik Yapının Analizi
2-Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi
3-Yasal Dayanağın Belirlenmesi
a) 5393 sayılı Kanun’un 73. maddesi kapsamında;
b) 5366 sayılı Kanun kapsamında;
c) 6306 sayılı Kanun kapsamında;
4-Finansman Yönetiminin Belirlenmesi
5-Kentsel Dönüşüm Uygulama Takviminin Oluşturulması
6-Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi
a) Yatay Mimari
b) Engelsiz Yaşam
c) Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı Alanı
d) Çevresel Değerlerin Korunması
e) Sürdürülebilirlik
f) Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması